កង់កិនពេជ្រសម្រាប់ធ្វើឱ្យច្បាស់ការ៉ុតប៊្លុកបានឃើញផ្លុំ